Statut Fundacji Uniwersum

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Osoby, zwane w dalszej części statutu „Fundatorami – Założycielami”:
  1. Kazimierz Kwitniewski,
  2. Maria Irena Skwierawska,
  3. Bartosz Karol Kwitniewski,
  ustanowiły aktem notarialnym nr 2273/2022, spisanym dnia 21 kwietnia 2022 r. w Chwaszczynie przy ulicy Oliwskiej nr 106, Fundację o nazwie: „Fundacja Uniwersum”, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.
 2. Podstawą prawną działania Fundacji są przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego statutu.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba Fundacji mieści się we wsi Maryno, gmina Jedlnia-Letnisko, województwo mazowieckie.
 4. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 1.000,- (tysiąc) złotych.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoje fundusze może gromadzić w walucie polskiej i obcej zgodnie z polskimi przepisami prawa.
 7. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 8. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w celu wsparcia celów statutowych (organizacyjnie, finansowo, rzeczowo).
 9. Cele statutowe, zasady, formy, zakres działalności Fundacji mogą zostać zmienione lub uzupełnione w trakcie działania Fundacji przez Fundatorów – Założycieli
  1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy – Założyciele poprzez podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział II

Cele i działania Fundacji

§ 2

 1. Cele szczegółowe Fundacja realizuje poprzez inicjowanie, wspieranie i realizację:
  1. Nowatorskich rozwiązań służących leczeniu oraz zapobieganiu chorobom, ochronie i promocji zdrowia w zakresie:
   • szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej (antynowotworowej, energetycznej, żywieniowej),
   • psychoterapii i terapii zajęciowych – także działań i leczenia grupowego,
   • badań i programów naukowych i klinicznych mających na celu wprowadzenie i inicjowanie nowych technologii w medycynie akademickiej,
   • badań i programów naukowych z zakresu medycyny alternatywnej (naturoterapii) i jej wpływu na zachowanie zdrowia człowieka,
   • działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
  2. Szeroko pojętej edukacji i wychowania w dziedzinach:
   • wymienionych powyżej,
   • obejmujących wszelkie działania proekologiczne dla człowieka, zwierząt, wody, ziemi i powietrza,
   • wychowania w wartościach ludzkich dzieci, młodzieży (w tym młodzieży tzw. trudnej), nauczycieli, terapeutów, lekarzy, wolontariuszy i innych zainteresowanych,
   • z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
  3. Wszelkich programów zdążających do tolerancji, porozumienia, poszanowania i trwałego dialogu oraz pokoju na świecie.
  4. Wszelkich programów obejmujących walkę z bezrobociem, likwidowaniem jego skutków w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
  5. Wszelkich programów obejmujących pomoc społeczną i działalność charytatywną.
  6. Działań zmierzających do pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  7. Wszelkich programów związanych z twórczym rozwojem jednostki, które skierowane będą na kreowanie i pełne wykorzystanie nieskończonego potencjału umysłu na drodze samodoskonalenia z uwzględnieniem indywidualnych cech i możliwości poprzez:
   • dążenie do harmonii, radości, ludzkiej doskonałości, trwałego szczęścia,
   • wspieranie programów rozwoju nauki medytacji i relaksacji,
   • praktyczne wykorzystanie możliwości tkwiących w człowieku w życiu codziennym.
 2. Powyższe cele realizowane są poprzez:
  1. organizowanie konferencji, sympozjów i forum informacyjnych,
  2. działalność wydawniczo – informacyjną,
  3. prowadzenie warsztatów, seminariów, szkoleń,
  4. pomoc rzeczową, finansową i organizacyjną,
  5. terapie z zakresu medycyny konwencjonalnej i alternatywnej.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 3

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Wszelkie środki na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego,
  2. darowizn osób prawnych i fizycznych, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
  3. budżetu Państwa, Gminy,
  4. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  5. zbiórek publicznych i darów,
  6. dochodów z praw majątkowych, papierów wartościowych,
  7. odsetek i depozytów bankowych.
 3. Wszystkie środki będące w dyspozycji Fundacji zostają przeznaczone tylko i wyłącznie na cele statutowe.
 4. W ramach działalności prowadzonej przez Fundację zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji, w stosunku do członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 4

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

§ 5

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych, spełniającym zadania kontroli wewnętrznej i nadzoru. Członkowie Rady nie mogą:

 1. być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. być skazanymi prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z winy umyślnej.

Członkowie Rady mogą:

 1. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 6

Szczegółowe zasady pracy i kompetencje Rady Fundacji określa „Regulamin Pracy Rady Fundacji”, który zostanie opracowany przez Fundatorów – Założycieli.

 1. Rada składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady.
 2. Członków Rady i Przewodniczącego Rady powołują i odwołują Fundatorzy – Założyciele Fundacji.
 3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy do roku.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pod warunkiem wyrażenia zgody na tę formę komunikacji przez wszystkich członków Rady Fundacji.
 6. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania, a w przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 7. Wszystkie posiedzenia Rady są protokołowane.
 8. Kadencja Przewodniczącego i członków Rady trwa 3 lata i może zostać przedłużona.

§ 7

Do zadań Rady należy:

 1. inicjowanie i ustalanie działań Fundacji,
 2. nadzór i opiniowanie programów działania i ich zatwierdzanie,
 3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych,
 5. ustalanie wynagrodzeń dla Prezesa i członków Zarządu,
 6. podejmowanie decyzji i uchwał w sprawie likwidacji Fundacji,
 7. zawieranie umów z członkami Zarządu.

§ 8

Szczegółowe zasady pracy, strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu Fundacji określa „Regulamin Zarządu” sporządzony przez Radę Fundacji.

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa.
 2. Członków Zarządu i Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Wyjątkiem jest pierwsze powołanie Członków Zarządu w procesie zakładania Fundacji, kiedy to Fundatorzy – Założyciele Fundacji powołują Zarząd.
 3. Członkami Zarządu mogą być pracownicy Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazanymi prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z winy umyślnej.
 5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i może zostać przedłużona.
 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza majątkiem i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy do roku.
 8. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pod warunkiem wyrażenia zgody na tę formę komunikacji przez wszystkich członków Zarządu.
 9. Wszystkie uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania, a w przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 10. Na wniosek jednego z członków Zarządu oraz w sprawach personalnych zarządza się głosowanie tajne.
 11. Wszystkie posiedzenia Zarządu muszą być zaprotokołowane.
 12. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany uchwałą przez Zarząd.
 13. Oświadczenie woli składane w imieniu Fundacji może złożyć jeden członek Zarządu, jeżeli dotyczy ono zakupu towarów lub usług w związku z realizacją celów statutowych oraz całkowite zobowiązanie majątkowe po stronie Fundacji, które powstanie w wyniku oświadczenia woli nie przekroczy kwoty 1.000,- (tysiąca) złotych.

§ 9

Do zakresu działań zarządu należy w szczególności:

 1. opracowywanie instrukcji i regulaminów,
 2. sporządzanie i uchwalanie rocznych planów finansowych i sprawozdań,
 3. planowanie działań zmierzających do zapewnienia trwałości i systematyczności prac objętych statutem,
 4. podejmowanie uchwał:
  1. dotyczących współpracy z innymi Fundacjami i Zrzeszeniami,
  2. dotyczących organizowanych akcji, zbiórek, konkursów,
  3. dotyczących przyjmowania wszelkich darowizn, subwencji, spadków i zapisów,
  4. dotyczących powołania lub odwołania Dyrektora Biura Fundacji,
  5. dotyczących wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania,
  6. dotyczących tworzenia nowych oddziałów, biur, komisji i zespołów doradczych.

Rozdział V

Sposób likwidacji Fundacji i przeznaczenie jej majątku

§ 10

 1. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Decyzja Zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

§ 11

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, fundacjom, stowarzyszeniom, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

 1. Daną instytucję wskazuje Rada Fundacji.
 2. Wszelkie pozostałe środki finansowe w sposób wskazany jw. przekazuje Rada Fundacji.

§ 12

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kazimierz Kwitniewski

Maria Skwierawska

Bartosz Kwitniewski